PHIẾU ĐĂNG KÝ
NHU CẦU TÌM MUA/CHÀO BÁN CÔNG NGHỆ/THIẾT BỊ

A. KHÁI QUÁT VỀ DOANH NGHIỆP

B. CHÀO BÁN CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ


C. TÌM MUA CÔNG NGHỆ - THIẾT BỊ

Ghi chú